Strona bierna w hiszpańskim - La voz pasiva

Strona bierna - La voz pasiva

Strona bierna w języku hiszpańskim jest rzadko stosowana. Tworzy się ją za pomocą czasownika:

SER - gdy kładzie się nacisk na samą czynność

ESTAR - gdy ważny jest skutek czynności (nie jest podany sprawca czynności).


SCHEMAT ZAMIANY STRONY CZYNNEJ NA BIERNĄ

Rzeczownik (I) + Czasownik + Rzeczownik (II)

ZAMIENIAMY W:

Rzeczownik (II) + Ser/Estar + Imiesłów (Participio) + por + rzeczownik (I)


SER i ESTAR musi być odpowiednio odmieniony w danym czsie

Imiesłów musi być uzgodniony w liczbie i rodzaju z rzeczownikiem (II)


Przykład:

Ana escribió la carta. - Anna napisala list.

La carta fue escrita por Ana. - List został napisany przez Annę.
(ale:) La carta está escrita. - List jest napisany.


UWAGI!

 1. Często używa się formy bezosobowej czasownika zamiast strony biernej (na język polski takie zdania tłumaczymy zawsze w liczbie pojedyńczej):

  Se + czasownik w 3 os. l. poj. + rzeczownik w l. poj.
  Se + czasownik w 3 os. l. mn. + rzeczownik w l. mn.

  Se vende pan. - Sprzedaje się chleb.
  Se venden pasteles. - Sprzedaje się ciastka.


 2. Jeśli rzeczownik oznacza osobę, czasownik zawsze jest w liczbie pojedynczej.

  En esta ciudad se ve a muchos turistas. - W tym mieście widzi się wielu turystów.

 3. Jeśli czasownik występuje w formie zwrotnej, dodaje się podmiot "uno/a".

  Uno se acuerda de lo ocurrido a menudo.
  - Często się wspomina to, co zaszło.

 4. Forma bezosobowa może wystąpić w zdaniu typu:

  Se + czasownik 3 os. l. poj. + que + zdanie

  Se dice que el domingo va a hacer calor. - Mówi się, że w niedzielę będzie ciepło.


artykuł opracowany na podstawie: www.ept.prv.pl oraz własnej wiedzy.